مديريت اطلاعات سلامت

تلاش تیمی ما :
حفظ مطلوب کیفیّت
خدمات بهداشتی و درمانی
با تکیه بر حقوق بیماران و
رعایت استانداردهاست.

98-87-33565112+

فرناز زارعی ؛
مسئول واحد مديريت اطلاعات سلامت
دانش آموخته مهندسی IT ؛

"ارائه خدمات به بیماران ، پزشکان و مدیران بیمارستان و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و حفظ کیفیّت خدمات بهداشتی و درمانی با تکیه بر حقوق بیماران و رعایت استانداردها جهت رسیدن به اهداف مطلوب سازمانی را عهده دار است."
Image
Image

مديريت اطلاعات سلامت مجموعه ای ست از بخش های :* واحد پذیرش.* واحد آمار.* واحد کد گذاری.* بایگانی مدارک پزشکی.*.*.** پذیرش، آمار، کد گذاری، بایگانی مدارک پزشکی.

نقش و اهمیّت مدیریت‌ اطلاعات سلامت

                      از آنجائی که پیشبرد دانش و اطلاعات پزشکی از طریق انجام مطالعات و بررسی های گذشته نگر است ؛ این امر مهم تنها با دستیابی به منابع اطلاعاتی دقیق و گرانبها یی چون پرونده های پزشکی امکان پذیر می شود. مدارک پزشکی واطلاعات موجود درآن اهرمی بسیار مطمئن، با ارزش وقابل اعتماد در زمینه سیاستگذاری وبرنامه ریزی های مدیران بهداشت ودرمان می باشد.
واحد مديريت اطلاعات سلامت با هدف ارایه خدمات به بیماران ، پزشکان و مدیران بیمارستان ها و ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی و حفظ مطلوب کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و با تکیه بر حقوق بیماران و رعایت استانداردها جهت رسیدن به اهداف اختصاصی زیر، بنا نهاده شده است :
۱- ارایه خدمات پذیرش بیماران در حیطه مقررات وارتقأ رضایتمندی آنها.
۲- کنترل و بررسی کمی و کیفی پرونده ها و رفع نقص آن، اختصاص کدهای بین المللی  بیماریها و اعمال جراحی و اقدامات و تهیه گزارش های آماری و توصیفی از آنها.
۳- ایجاد یک سیستم کارآمد جهت نگهداری و بازیابی پرونده ها (شامل فایل پرونده به روش سیستمیک ) و فراهم آوردن بستر اطلاعاتی جهت مطالعه بررسی و ارزشیابی.
۴- پاسخگویی به مکاتبات قانونی جهت ادامه درمان، ارائه به مراجع قانونی و ارائه به سازمان های بیمه گری و تهیه و تدوین مدارک مستند از جریان بیماری و درمان بیمار.
۵- جمع آوری ،استخراج و تجزیه و تحلیل داده ها و تهیه شاخص های آماری جهت ارائه به مدیریان مربوطه جهت رسیدن به اهداف مورد نظر بیمارستان.
6-به عنوان اساس برنامه ریزی و اطمینان از ادامه مراقبت بیمار.
7-ابزار ارتباطی بین کادر درمان.
8- پشتیبانی قانونی از بیمار / بیمارستان  / کارکنان مسئول

خدماتی که ما ارائه میدهیم  در  :

مديريت اطلاعات سلامت

Image

پذیرش

Image

آمار

Image

کد گذاری

Image

بایگانی مدارک پزشکی

واحد پذیرش

شاخص ترین وظیفه این واحد پذیرش بیماران سرپایی و بستری الکتیو داخلی و بیماران اورژانسی بر اساس مدارک شناسائی معتبر می باشد.

 • تنظیم کارت ایندکس الفبائی بر حسب نام و نام خانوادگی معتبر بیماران به منظور شناسائی آنها
 • ثبت مشخصات و نشانی بیمار در دفتر پذیرش
 • ثبت اطلاعات مربوط به بیمار و راهنمائی مراجعین جهت ارجاع به واحدها و بخشهای مختلف
 • برسی مدارک شناسائی بیماران در زمان پذیرش
 • کنترل تخت بخشها و مشخص نمودن تختهای خالی
 • ارجاع بیماران جهت انجام فرآیند بیهوشی به درمانگاه بیهوشی
 • تهیه و صدور دستبند شناسایی بیمار
 • صدور فرم استحقاق درمان برای بیماران
 • اصلاح و تغییر مشخصات بیماران
 • سایر وظایف که بنا به تشخیص مسئول بخش میباشد.
بیشتر بدانید...

واحد آمار

آمار بیمارستانی منعکس کننده کلیه فعالیتهای مراکز درمانی می‌باشد و به دو قسمت آمارهای پزشکی و بهداشتی تقسیم می‌شود.

 • آموزش منشی بخشها در نحوه ارائه آمار روزانه بخش به واحد آمار
 • جمع آوری آمار روزانه عملکرد بخش هاو واحدها
 • پیگیری و تکمیل آمار و اطلاعات بخش های کلینیکی و پاراکلینیکی در پایان هر ماه و ارسال سيستمي و الكترونيك به واحد آمار مدیریت درمان و دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت
 • تکمیل نرم افزارهای آماری و آواب به صورت ماهیانه
 • جمع بندی و آنالیز آمار کلیه بخشهای کلینیکی، پاراکلینیکی و پشتیبانی در مقاطع فصلی (سه ماهه)، ٦ ماهه و سالیانه
 • تهیه نمودارهای آمار بیمارستانی در مقاطع فصلی، ٦ ماهه و سالیانه

تحويل آمارهاي درخواستي (بيماران كنسلي، پذيرش مجدد، رضايت شخصي، بخش هاي ويژه و ...) به مسئولان درمان و دفتر بهبود كيفيت به صورت ماهانه


بیشتر بدانید...

واحد کد گذاری

 استخراج کد بیماری و کدجراحی و وارد کردن آن در سیستم کامپیوتر بر اساس کتاب یا نرم افزار :

(ICD (international classification diseases 

 • کنترل صحت درج تشخيص های اولیه و نهائی در پرونده
 • ارسال پرونده های دارای نقص از لحاظ درج تشخیص اولیه و نهائی در پرونده
 • از جمله وظایف مهم دیگر این واحد تبیین شاخص های آماری بیماری ها و جراحی ها
 • ارسال الكترونيك پرونده ها به سامانه سپاس (سامانه پرونده الكترونيك سپاس) همگام با ساير مراكز درماني كشور
 • سایر وظایف که بنا به تشخیص مسئول بخش میباشد .
بیشتر بدانید...

واحد بایگانی و مدارك پزشكی

وظایف اصلی این واحد عبارتند از:

 • منظم کردن پرونده و تفکیک اوراق
 • برسی پرونده های پزشکی بیماران بستری از لحاظ وجود نواقص مستندات
 • ثبت اندکس بیماران بستری و سرپائی و اورژانس
 • تنظیم سیستم کنترل پرونده های بیماران بستری
 • انجام امور بایگانی پرونده های بستری بر اساس روش تعین شده
 • پاسخ به مکاتبات مربوط به پرونده های پزشکی قانونی و بیمه ها و سایر ارگانها منطبق با سیاست تعین شده
 • بایگانی پرونده های بیماران سرپائی و اورژانس و بستری
 • امحا مستندات بالینی
سایر وظایف که بنا به تشخیص مسئول بخش می باشد .

سایر فعالیت های واحد مدیریت اطلاعات سلامت

سایر فعالیت های واحد
مدیریت اطلاعات سلامت

 1. تدوین استراتژی در راستای اهداف کلان بیمارستان
 2. اخذ شاخصهای مربوط به برنامه بهبود کیفیت واحد مدیریت اطلاعات سلامت
 3. اخذ شاخصهای آماری مورد نیاز برای بیمارستان در راستای اهداف استراتژیک بیمارستان
 4. تفکیک و بررسی مستندات بالینی
 5. تهیه آمار نواقص مستندات بالینی بیماران و ارائه آن به کمیته مدیریت اطلاعات سلامت
 6. رفع نواقص مستندات بالینی در واحد مدیریت اطلاعات سلامت توسط پزشکان، پرستار و منشی بخش
 7. رفع نواقص مستندات بالینی در واحد مدیریت اطلاعات سلامت توسط پزشکان، پرستار و منشی بخش
 8. ارائه کپی مستندات بالینی به بیماران در مواقعی که نیاز به مستندات بالینی دارند.
 9. پاسخگویی به ارگان های قضایی- نظام پزشکی – پزشکی قانونی و بیمه ها در صورت درخواست مستندات بالینی بیماران
 10. تشکیل کمیته مدیریت اطلاعات سلامت
 11. طراحی و تصویب فرم های مورد نیاز پرونده بالینی بیماران و .....

چرا انتخاب ما

ارزش های حرفه ایی ست...؟

تمرکز ما همواره رشد شاخص های کیفی اطلاعات سلامت است

تمرکز ما همواره
رشد شاخص های کیفی اطلاعات سلامت است

اولویت های نظام سلامت:

 1. بیماران باید اولویت اول باشند.
 2. رهبری سیستم باید تقویت شود.
 3. پاسخگویی سیستم باید افزایش یابد.
 4. مدیریت خدمات باید تقویت شود.
 5. ارتباطات بیشتری میان گروه‌های درمانی ایجاد شود.
 6. جامعه باید در تمامی‌سطوح خدمات مشارکت داشته باشند.
بیشتر بدانید...
This image for Image Layouts addon
بهبود کیفیّت مدیریت اطلاعات سلامت
This image for Image Layouts addon
توصیه های قانونی
This image for Image Layouts addon
آمار و گزارشات
Image

آمارها و گزارشات

برخی ارقام

" رضایتمندی بیمار و همراهان وی از عملکرد مؤثر کادر درمان همچنین ارائه خدمات ممتاز و متمایز در بیمارستان دکتربقاء سیدالشهدائی سنندج حاصل تلاش های بی وقفه همکاران ساعی و پرتلاش ماست..."
0
جراحی ها
تعداد جراحی های 100% موفق متخصصین جراحی عمومی بیمارستان دکترسیدالشهدائی در سال 1399
0
بستری شده
تعداد بیماران بستری شده در بخش های مختلف بیمارستان دکتربقاء سیدالشهدائی در سال 1399
0
پذیرش شده بلوک زایمان
تعداد زایمان ها و تواد نوزادان موفق بلوک زایمان و بخش نخصصی جراحی زنان و زایمان و نازائی بیمارستان در سال 1399
0
ویزیت شده توسط متخصص
تعداد مراجعین به بخش ها و دپارتمان های مختلف بیمارستان و ویزیت شده توسط پزشکان متخصص ما در سال 1399

راهنمای ترخیص و دریافت مدارک بیمه ای و پزشکی بیماران

 
         ترخیص بیماران بستری شده درایام هفته ازساعت 10 صبح تا 14 عصر می باشد. روزهای جمعه و ایام تعطیل به دليل عدم حضور منشی بخش و واحد ترخيص، مبلغی به عنوان وديعه از بيمار اخذ شده و بعد از اتمام تعطيلات همراه بيمار با مراجعه به واحد ترخيص و دريافت صورتحساب می تواند امورات مربوط به ترخيص را تكميل نمايد.
           دستور ترخیص طبق دستور پزشک معالج خواهد بود و پرونده توسط منشی بخش تکمیل و به بخش ترخیص ارسال می شود ، (ترخیص براساس مدت زمان بستری و اقدامات درمانی در بازه زمانی مشخصی انجام می گیرد) .
          کلیه تعرفه های مرکز براساس طرح تحول نظام سلامت و طبق کتاب ارزش نسبی خدمات درمانی و تشخیصی سال 1393 محاسبه و صورت حساب به بیمار تحویل داده می شود .
           هزینه های درمانی بیماران دارای بیمه های تکمیلی طرف قرارداد، طبق قرارداد با سازمان های بیمه گر محاسبه و هزینه های خارج از تعهد آن سازمان ها بصورت كشيدن پوز و كارت بانكي دریافت خواهد شد .
           چنانچه بیمار شما در هنگام ترخیص از بیمارستان به صورت آزاد با بیمارستان تسویه حساب کرده و در عین حال دارای بیمه تکمیلی و یا پایه می باشند می توانند جهت ارائه مدارک به بیمه و دریافت صورتحساب   يكشنبه الی چهارشنبه  هر هفته از ساعت 11:00  الی 13:00 به واحد مديريت اطلاعات سلامت خانم زارعی مراجعه و مدارك خود را تحويل گيرند.
Image

دریافت مدارک بیمه ای

مراحل تحويل مدارك بيمه ای

 1. مراجعه به واحد ترخيص در روز ها و ساعات ذكر شده و اخذ صورتحساب چاپي بيمار (اصل)
 2. مراجعه به واحد اسناد پزشكي و اخذ ساير اوراق پرونده (اصل/ برابر با اصل)
 3. راهنمايي كامل بيماران با توجه به نوع نياز و بيمه آنان و تحويل كليه مدارك مورد نياز و سوابق درماني به آنان توسط پرسنل واحد مديريت اطلاعات سلامت
 4. مراجعه به بيمه مربوطه/ ادامه معالجه/ پزشكي قانوني و ...

شماره تماس : ۳۳۵۶۵۱۱۲ - ۳۳۵۶۵۱۱۳ ، داخلی :

لطفا فیلدها را با داده های صحیح پرکنید.

نظر مساعد دیگران در باره ما

آنچه مخاطبین خوشحال ما می گویند :

"نظم و ترتیب در امور و مهر و محبت کارکنان و پرسنل بیمارستان دکتر سیدالشهدائی سنندج ، در بدو پذیرش تا بستری و درمان و در نهایت ترخیص ویژگی ممتازیست که مورد علاقه من است."
"هنگام زایمان همسرم همکاری تیمی و تلاش های بسیار چشمگیر کارکنان بلوک زایمان موجب تولدی امن و آسان برای کودک مان شد... سپاسگزاریم."
"ترمیم اعتماد بنفس همزمان با روند درمان و جراحی دیسک کمر، در نهایت تندرستی دوباره من حاصل مراقبت های دقیق و دلسوزانه کارکنان درمانی بیمارستان دکترسیدالشهدائی ست."

4.9

خدمات سلامت برتر

ارتباط با ما

کوردستان ایران ؛

سنندج ، خیابان آبیدر ، دوباندی مبارک آباد ، بیمارستان دکتر بقاء سیدالشهدائی

نظرات (1)

5 از 5 براساس 1 رای
Super User مدیر ویراستار
این نظر توسط مدیر سایت کمینه شده است

با آرزوی بهروزی ، تندرستی و موفقیّت روز افزون....

Super User
هنوز نظری ارسال نشده است

دیدگاه خود را بیان کنید

 1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید ( برای انتشار سریع نظر یا افزودن فایل پیوست، باید وارد حساب کاربری خود شوید ) عضویت یا ورود به حساب کاربری.
Rate this post:
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت

چاپ   ایمیل
تاریخ بروزرسانی :
کل موارد

فوت شدگان

بهبود یافتگان

مبتلایان جدید

جدید فوت شده