جراحی زنان و زایمان

بخش جراحی زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن و نازائی بیمارستان دکتر سیدالشهدائی سنندج

مقدمه :

رﺷﺘﻪ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ، درﻣﺎن و ﭘﯽ ﮔﯿﺮي ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ زﻧﺎن  و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ، و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ اﻋﻀﺎء ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻃﺒﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﯿﻦ ﺑﺎرداري و زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎرﺿﻪ دار ﻣﯽ ﭘﺮدازد

ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره دﺳﺘﯿﺎري و ﮐﺴﺐ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺮﺑﻮط ، داراي داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺒﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ، ﺗﺸﺨﯿﺺ و اداره – management – ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ زﻧﺎن ، ﭘﺴﺘﺎن ، ﺑﺎرداري و زاﯾﻤﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد . ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ آﻣﻮزش ، ﻣﺸﺎوره و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ در ﺣﺎﻻت ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎرﺿﻪ دار ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

خدمات :

ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ، ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از  ﺑﺎرداري، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي دوران ﺑﺎرداري – Prenatal care – ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﻗــﺒﻞ – antepartum care – ، ﺣﯿﻦ – intrapartum care – ، و ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن  postpartum care – ، زاﯾﻤﺎن ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ، ﻋﻮارض ﻃﺒﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ، و ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻫﺎي ﭘﺮ ﺧﻄﺮ

1ـ اﻧﺠﺎم زاﯾﻤﺎن ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﭘﯽ زﯾﻮﺗﻮﻣﯽ ؛

2ـ اﻧﺠﺎم زاﯾﻤﺎن ﻫﺎي واژﯾﻨﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮرﺳﭙﺲ و ﯾﺎ وﮐﯿﻮم ؛

3ـ اﻧﺠﺎم زاﯾﻤﺎن ﻫﺎي واژﯾﻨﺎل ﺑﺮﯾﭻ و ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻮﯾﯽ ؛

4ـ اﻧﺠﺎم زاﯾﻤﺎن واژﯾﻨﺎل ﺑﻌﺪ از ﺳﺰارﯾﻦ ﻗﺒﻠﯽ – در ﺻﻮرت ﻓــﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ – ؛

5ـ اﻧﺠﺎم ﺳﺰارﯾﻦ و ﺳﺰارﯾﻦ ﻫﯿﺴﺘﺮﮐﺘﻮﻣﯽ ؛

6ـ اداره و درﻣﺎن اﻧﻮاع ﺳﻘﻂ ؛

7ـ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻧﻮاع ﭘﺎرﮔﯽ ﻫﺎي ﻫﻨﮕﺎم زاﯾﻤﺎن و ﮐﻮراژ ؛

8ـ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ و ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ – اﻧﺠﺎم ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﭘﻮدﻧﺪال ، و آﻣﻮزش اﺻﻮل ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﺪاﯾﺘﯽ – conductional – ، ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه اداره – management – ﻋﻮارض اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ – ؛

9ـ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اداره ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺪﺣﺎل ؛

10ـ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژﻧﺘﯿﮏ ، از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر و اﻧﺠﺎم آﻣﻨﯿﻮﺳﻨﺘﺰ

ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ – ؛

11ـ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﻓﻮري در ﻧﻮزادان – ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در اﻧﺠﺎم اﺣﯿﺎي ﻧﻮزاد از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاري ﺗﺮاﺷﻪ و آﻣﻮزش اﺻﻮل ﻋﻮارض ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻮزادي – ؛

12ـ اﻧﺠﺎم ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ – ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ، ارزﯾﺎﺑﯽ رﺷﺪ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻮﻓﯿﺰﯾﮑﺎل ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻔﺖ و ﻣﺎﯾﻊ آﻣﻨﯿﻮﺗﯿﮏ ، و ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺟﻨﯿﻦ و داﻧﺶ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ؛

13ـ داﻧﺶ اﺛﺮات رواﻧﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎرداري ﺑﺮ ﻓﺮد و اﻃﺮاﻓﯿﺎن وي در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ؛

14ـ آﻣﻮزش ﺑﻪ زﻧﺎن در ﺧﺼـﻮص ﺗﻐﺬﯾـﻪ ، ورزش ، ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ، رﻓﺘـﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧـﻄﺮ -high- risk behaviors – و آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮاي ﺑﺎرداري و زاﯾﻤﺎن ، و دوران ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ؛

15ـ اداره ﮐﻠﯿﻪ اﺧﺘﻼﻻت دوران ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن – puerperium – و آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ؛

16ـ داﻧﺶ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎي ؛

17ـ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن – blood transfusion – .

1ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻫﺎي ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ ؛

2ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ و اداره ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ رﺣﻤﯽ ؛

3ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺗﻮده ﻫﺎي ﻟﮕﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ؛

4ـ اﻧﺠﺎم ﻫﯿﺴـﺘﺮﮐﺘﻮﻣﯽ واژﯾﻨﺎل و اﺑﺪوﻣﯿﻨﺎل ؛

5ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ و اداره ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﺷﺎﯾﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ، و ﺗﺸﺨﯿﺺ و ارﺟﺎع ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺠﻬﺰ زﻧﺎن ؛

6ـ اﻧﺠﺎم ﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯽ و ﻫﯿﺴﺘﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ؛

7ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ ، اداره و ﭘﯽ ﮔﯿﺮي ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺗﺮوﻓﻮﺑﻼﺳﺘﯿﮏ ؛

8ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ؛

9ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ و اداره اﺧﺘﻼﻻت ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﮐﻒ ﻟﮕﻦ ؛

10ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ و اداره ﻃﺒﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎري اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ادرار ؛

11ـ ﺳﺮﻃﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ – اﻧﮑﻮﻟﻮژي – ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ، درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﯽ و ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ در درﻣﺎن ﻫﺎي ﭼﻨﺪ رﺷــﺘﻪ اي -multidisciplinary – و ارﺟﺎع و ﭘﯽ ﮔﯿﺮي ؛

12ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﭘﺴﺘﺎن – در زﻧﺎن – از ﺟﻤﻠﻪ آﺳﭙﯿﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﺳﻮزن ﻇﺮﯾﻒ – FNA – ، ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ ﺑﺎز و درﻧﺎژ آﺑﺴﻪ ؛

13ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ ، درﻣﺎن و ﻣﺸﺎوره اﻧﺪوﮐﺮﯾﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻠﻮغ ، ﻧﺎزاﯾﯽ و دوران ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ؛

14ـ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ؛

15ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ ، درﻣﺎن و ارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي روان ﺟﻨﺴﯽ – psychosexual – ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ،و ﺗﺸﺨﯿﺺ و ارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي روان ﺗﻨﯽ psychosomatic – ؛

16ـ اﻧﺠﺎم ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ؛

17ـ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل و اﻧﺪﯾﮑﺎﺳﯿﻮن ﻫﺎي ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ؛

18ـ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اداره ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺪﺣﺎل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ و اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره در ﺻﻮرت ﻟﺰوم

19ـ ﻣﺸﺎوره و آﻣﻮزش دادن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﻮرد ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮي ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؛

20ـ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي زﻧﺎن...

 

ارائه دهندگان مراقبت پزشکی

ما یک تیم عالی از ارائه دهندگان مراقبت های بسیار تخصصی بهمراه متخصصین باتجربه و مجرب داریم. ما یک رکورد بی نظیر برای رسیدن به انتظارات، نیازها و استانداردهای بهداشت و درمان کسب کرده ایم. با ارائه دهندگان مراقبت های درمانی ما در اینجا ملاقات کنید
دکتر آزیتا هدف جو

دکتر آزیتا هدف جو

متخصص زنان و زایمان

دکتر فریبا فرهادی فر

دکتر فریبا فرهادی فر

متخصص زنان و زایمان

تست ها و درمان ها

ما مجموعه ای از آزمایش ها و درمان هایی را که شما ممکن است به دنبال آن باشید را ارائه میدهیم. تجهیزات پزشکی و دستگاه های مدرن و پیشرفته ما در حال حاضر بهترین خدمات درمانی موجود را فراهم می کند. لیست زیر را بررسی کنید.

درمان ها

 • سزارین یک شب بستری $348.00
 • سزارین دو شب بستری $457.00
 • زایمان طبیعی $283.00
 • کورتاژ $174.00
 • ﻫﯿﺴـﺘﺮﮐﺘﻮﻣﯽ واژﯾﻨﺎل و اﺑﺪوﻣﯿﻨﺎل
 • ﺑﺴﺘﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی رحمی

معاینات تشخیصی

 • ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻫﺎی ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ
 • ﺗﺸﺨﯿﺺ و اداره ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ رﺣﻤﯽ
 • ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺗﻮده ﻫﺎی ﻟﮕﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ
 • ﻫﯿﺴـﺘﺮﮐﺘﻮﻣﯽ واژﯾﻨﺎل و اﺑﺪوﻣﯿﻨﺎل
 • ﺗﺸﺨﯿﺺ و اداره ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﺷﺎﯾﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ
 • ﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯽ و ﻫﯿﺴﺘﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ

خدمات

 • ﻏﺮﺑﺎل ﮔﺮی – screening – ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ
 • ﮐﻮﻟﭙﻮﺳﮑﻮﭘﯽ
 • ﻫﯿﺴﺘﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ
 • ﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯽ
 • ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ آﻧﺪوﻣﺘﺮ
 • دﯾﻼﺗﺎﺳـــﯿﻮن و ﮐﻮرﺗﺎژ

هزینه های ما را مقایسه و امتحان کنید، محاسبه جزئیات هزینه