سایت بیمارستان دکتر بقا سیدالشهدایی سنندج در حال تغییرات کلی میباشد

بزودی سایت بیمارستان دکتر سیدالشهدایی سنندج بازگشائی میشود