راهنمای مراجعین

بخش های غیر درمانی

بیمارستان دکترسیدالشهدائی سنندج

معرفی مجموعه بخش های غیر درمانی و اداری آموزشی بیمارستان دکتر سیدالشهدائی سنندج

پذیرش بیمارستان

پذیرش مرکزی بیمارستان

زیر مجموعه ها

معرفی دفتر مدیریت اجرائی و مدیر بیمارستان دکتر سیدالشهدائی سنندج

معرفی دفتر مدیریت اجرائی و مدیر بیمارستان دکتر سیدالشهدائی سنندج

تاریخ بروزرسانی :
کل موارد

فوت شدگان

بهبود یافتگان

مبتلایان جدید

جدید فوت شده

بلوک زایمان

کلینیک کودکان

گردشگری سلامت (IPD)

تازه های کروناویروس (کوئید19)