تاریخ بروزرسانی :
کل موارد

فوت شدگان

بهبود یافتگان

مبتلایان جدید

جدید فوت شده