بهبود کیفیّت و اعتبار بخشی

رسالت سازمان

بیمارستان دکترسیدالشهدائی سنندج ؛ بيمارستانی جامع است
كه خدمات گوناگون تشخيصی ، درمانی و بازتوانی را
در سطوح تخصصی و فوق تخصصی ، در چهارچوب
استانداردهای ملی و بين المللی ، به هموطنان ايرانی و
متقاضيان خارجی ارانه می نمايد...
بیشتر بخوانید...

بهبود کیفیّت و اعتبار بخشی

ارزش های سازمان

 • رعايت حقوق گيرندگان خدمت و منشور بيمار
 • پايبندي به اخلاق حرفه ای
 • احترام به شأن و كرامت انسانی
 • مشاركت و همدلی در دستيابی به اهداف بيمارستان
 • اشتياق به تعالی و پيشرفت تعهد به مسئوليت های اجتماعی و زيست محيطی
 • پرهيز از اسراف و حفظ اعتدال...
بیشتر بخوانید...

بهبود کیفیّت و اعتبار بخشی

چشم انداز سازمان

ما برآنيم تا در ارائه بهترين خدمات تشخيصی، درمانی
با اعتقاد بر اصل سلامت شرط سعادت ، در راستای نیل
به اهداف مقدس انسانی ، نجات جان انسان ها و بهبود کیفی
سطح زندگی فردی ، اجتماعی و... پيشرو در كشور باشيم...

بیشتر بخوانید...

بهبود کیفیّت و اعتبار بخشی

اهداف کلّان سازمان

اهداف کلّان بیمارستان دکتر بقاء سیدالشهدائی سنندج :

 • ارتقاء ايمنی بيمار
 • بهبود مستمر كيفيت خدمات
 • افزايش رضايتمندی گيرندگان خدمات
 • توسعه زمينه های ارائه خدمات
 • رشد و تعالی سرمايه های انسانی...
بیشتر بخوانید...

بهبود کیفیّت و اعتبار بخشی

منشور حقوق بیماران

براساس قوانين حاكم بر مراكز درمانی کشور،
ارائه خدمات به مراجعه كنندگان يكسان بوده و مليت،
نژاد، مذهب، رنگ پوست و... نمی تواند موجب
تفاوت در برنامه مراقبت و درمان گردد.
بنابراين برای هر فرد (ايرانی يا غير ايرانی)
حقوق ذیل برقرار می باشد...
بیشتر بخوانید...

بهبود کیفیّت و اعتبار بخشی

مشارکان و سهامداران

مشارکان وسهامداران بیمارستان دکتربقاء سیدالشهدائی سنندج
در راستای اعتبار بخشی و بهبود کیقیّت حوزه پزشکی و ارائه
خدمات بهداشتی - درمانی برای نیل به اهداف مقدس انسانی،
نجات جان انسان ها و بهبود کیفی سطح زندگی و...
بیشتر بخوانید...

بهبود کیفیّت و اعتبار بخشی

محورهای اعتبار بخشی

محورهای اعتباربخشی بیمارستان دکتربقاء سیدالشهدائی سنندج
در راستای اعتبار بخشی و بهبود کیقیّت حوزه پزشکی و ارائه
خدمات بهداشتی-درمانی و نیل به اهداف مقدس انسانی،
نجات جان انسان ها و بهبود کیفی سطح زندگی و...
بیشتر بخوانید...
www.sghospit.ir

اعتبار بخشی

اعتبار بخشی و بهبود کیفیّت بیمارستان دکتر سیدالشهدائی سنندج

بهبود کیفیّت و اعتباربخشی

زیر مجموعه ها

تعریف رسالت سازمان و معرفی زیرمجموعه های اعتبار بخشی و بهبود کیفیّت بیمارستان دکتر سیدالشهدائی سنندج

تعریف چشم انداز سازمان و معرفی زیرمجموعه های اعتبار بخشی و بهبود کیفیّت بیمارستان دکتر سیدالشهدائی سنندج

تعریف ارزش های سازمان و معرفی زیرمجموعه های اعتبار بخشی و بهبود کیفیّت بیمارستان دکتر سیدالشهدائی سنندج

تعریف اهداف کلان سازمان و معرفی زیرمجموعه های اعتبار بخشی و بهبود کیفیّت بیمارستان دکتر سیدالشهدائی سنندج

تعریف منشور حقوق بیماران و معرفی زیرمجموعه های اعتبار بخشی و بهبود کیفیّت بیمارستان دکتر سیدالشهدائی سنندج

مشارکان و سهامداران و معرفی زیرمجموعه های اعتبار بخشی و بهبود کیفیّت بیمارستان دکتر سیدالشهدائی سنندج

تاریخ بروزرسانی :
کل موارد

فوت شدگان

بهبود یافتگان

مبتلایان جدید

جدید فوت شده

بلوک زایمان

کلینیک کودکان

گردشگری سلامت (IPD)

تازه های کروناویروس (کوئید19)